Miskovice
Naposledy aktualizováno: 29.9.2023

 

Již v druhé polovin? 19.století byla v Miskovicích založena ?tená?ská beseda ??Palacký??, která m?la i krojovanou skupinu a zú?ast?ovala se různých manifestů, nap?. Proti ??Bachovskému režimu?? . Z té doby je dochována fotografie s 3 alegorickými vozy, t?etí znázor?uje pokrokovou ?etbu d?íve a dnes: na jedné stran? sedí babka s biblí a kalendá?em a proti ní stojí ?lenové besedy ??Palacký?? s moderními literárními díly ??té doby??. V dávné minulosti byla v knihovn? rovn?ž šatlava.

V roce 1946 byla ustavena knihovní rada ve složení:
Václav HROCH-krej?í

Miloslav DOUD?RA,Jaroslav DOBI?Š,Jaroslav BRANT a knihovník pan Alois NA?ERADSK?,knihovna byla v prostorách sou?asné pošty.

V roce 1963 byly z okolních obcí p?emíst?ny knihy do Miskovic a knihovna nast?hována do ?p.71 /U Hajků

knihovnicí byla paní Jana Brantová.Po jednání s MNV,vedením JZD a Okresní knihovnou obdržela klí?e,sehnala regály a sk?ín? a upravila zde knihovnu na po?átku r.1967. Zde půj?ovala do roku 1970, kdy získala knihovna nové prostory v budov? MNV,p?edávala knihovnu v roce 1971 paní Božen? Kroupové-Koryntové. Ta obdržela ?estné uznání v sout?ži KNV Budujeme Vzornou lidovou knihovnu - r.1973

V lednu 1976 p?ebírá knihovnu D.Strbíková.

MLK obdržela ?estné uznání St?edo?eského kraje 30.5.1985 v Paláci kultury v Praze,knihovna se st?hovala do bývalého útulku a po 10 letech v roce 1990 zp?t do prostor pod O? kde je doposud a co je v ní nového se dozvíte na dalších stránkách...