Miskovice
Naposledy aktualizováno: 4.6.2021

Vápenická stezka 1

TJ SOKOL a knihovna Miskovice pro Vás připravili putování naším okolím – stezka 1, začíná nad Miskovicemi směrem na Hořany u „Skály“ , na silnici jsou oranžové značky!!! které začínají na hořanské silnici hned u hřiště, je zde šipka a popis VP (Vápenická stezka) koukejte prosím i na zem,poutač není přímo u silnice, ale na nově vysazené lípě vpravo .. a u té je první poutač, pokračujete dál po Hořanské silnici až k biokoridoru, odkud je už cesta značená oranžovými stuhami, pokračujete přes "Propasti" k silnici směr Č.Pečky,ale vy uhnete doleva k další zastávce Lesy a potom dál po "pozemkovce" k "Císařské" zastávce a dál na konec stezky 1 k mateřské škole ...je vhodná i pro seniory, nemusíte jít biokoridorem ale jen po "pozemkovce" ...
 
Stezka 2 začíná na „Vinicích“ u domu čp.37 a vede k zastávce "Vápenka", je částečně značena oranžovými šipkami po silnici a potom opět značena oranžovou stuhou, podél plotu zemědělského družstva přijdete na původní cestu k "Mezholezům" (další zastávku *hledejte u bývalé hospody), projdete obcí a za křižovatkou na Vidice a Vysokou uhnete cestou na Vysokou kde je předposlední zastávka. Od schránky Vysoká pokračujte dolů podle stuh, na rovince zahnete doprava a přijdete k poslední zastávce "Koupaliště a Mrchovec" . Dál budete pokračovat nově vysázenou alejí k silnici na Mezholezy, sejdete u "vodárny" a pokračujete již po silnici do Miskovic na naše "náměstíčko" a hledejte poslední schránku ve které se prosím PODEPIŠTE!!!
 
Na stezce 1 jsou pouze poutače s úkoly, jednotlivá písmena do tajenky a na stezce 2 jsou zajímavosti daného místa s úkoly schované ve „schránkách“… Některé úkoly jsou složitější, proto jsou vytištěny a dostanete je s mapkou a křížovkou na poště, v krámku nebo v knihovně, kam prosím doneste i vyplněné úkoly a vyluštěnou tajenku, neb v červnu proběhne losování o ceny, nebo vše můžete poslat na email knihovny knihovnamiskovice@volny.cz …

 

 

 

Puťáček aneb antigaučing: (zbláznil se nám počítač, místo ř a dalších písmen je �,tak hezké luštění - toto jsou staré údaje, Puťáček bude až o prázdninách !!!!!!!!!!!!!!!!

v prostoru okolí obce Miskovice byly rozmístěny schránky na různých místech. Ve schránce je podobně jako při geocachingu popis onoho místa, notýsek, tužka a v létě část tajenky . Na vyhledání Vám postačí pouhý návod (který naleznete níž), můžete vyrazit pěšky i na kole. Schránky jsou  umístěny různě, v pařezu, větvích , jako kamenné "jakopyramidy" nebo v dřevěných "budkách".  Letos se luštitla opět tajenka, ve  schránkách byl nějaký úkol, např. v přesmyčkách nebo morseovkou napsaná část tajenky, mimo tajenky, notýsku a tužky byly v některých schránkách -žetony (desetihaléře, dvacetihaléře, plechové mince, papírová nebo dřevěná kolečka), kdo posbíral 5 různých žetonů a měl zdarma zmrzlinu.Seznam a popis schránek viz níže, ne všechny budou v zimě funkční...

 

Seznam schránek a jejich GPS : 

 

1. Miskovice - 49.9459842N, 15.2047347E *  žetony

2. Vápenky -  49.9376719N, 15.2092314E * i v zimě

3. Vysoká -    49.9429644N, 15.1897372E * i v zimě

4. Mezholezy  - 49.9347978N, 15.1950575E* žetony

5. Velký rybník -  49.9266628N, 15.2396464E*

6. Bylany - 49.9361397N, 15.2397000E * žetony

7. sv. Vojtěch - 49.9446328N, 15.2321028E * i v zimě

8. Přítoky - 49.9530878N, 15.2319217E* žetony

9. Kuklík - 49.9644492N, 15.2517486E*

10. Ho�?any - 49.9716808N, 15.2385306E * žetony

11. Obora - 49.9588169N, 15.2038550E * i v zimě

12.Propasti - 49.9545925N, 15.2102494E* i v zimě

13.Miskovice - 49.9479106N, 15.2094342E

 

1. Miskovice * 49.9459842N, 15.2047347E

uprost�?ed obce na nám�?stí�?ku nebo-li návsi u obecního ú�?adu hledejte u pomníku padlých pod stromy ...

 

2. Vápenky -  49.9376719N, 15.2092314E

od zmrzliny rovn�? p�?es k�?ižovatku kolem studn�?, na druhé k�?ižovatce rovn�? k modelá�?skému letišti, zde uhnete doprava sm�?rem k zem�?d�?lskému družstvu, u jeho plotu se dáte doleva a zhruba po 30 krocích na malé plošince hledejte ...

3. Vysoká -    49.9429644N, 15.1897372E 

od schránky v Miskovicích pojedete sm�?r Mezholezy, ty projedete sm�?r obec Vysoká, za Mezholezy najdete vpravo odbo�?ku k rozhledn�?. Až dorazíte k rozhledn�?, budete stát p�?ímo p�?ed rozhlednou, zády k Belvederu, dáte se vlevo podle rozhledny na polní cesti�?ku sm�?r Miskovice, tam zhruba po 27 krocích hledáte pa�?ez ... 

4. Mezholezy  - 49.9347978N, 15.1950575E

od schránky v Miskovicích pojedete sm�?r Mezholezy, hned na první k�?ižovatce uhnete doleva, projedete obcí a na konci u posledního domu vpravo hledejte ...

5. Velký rybník -  49.9266628N, 15.2396464E

od schránky v  Mezholezích budete pokra�?ovat dolů, kolem Pe�?enkovy vápenky, na k�?ižovatce se dáte vlevo a na další k�?ižovatce pojedete rovn�? k Velkému rybníku, tam sjedete dolů k bývalé restauraci a vydáte se vlevo podle rybníka po �?ervené, zhruba po 180 krocích (zde je obtížné jet na kole!!!)uhnete vpravo na cesti�?ku k lo�?ce... (můžete jít i mezi chatami a sejít po železných schodech k vod�?, ale na cest�? nad vodou půjdete dolů až tou druhou...)

6. Bylany - 49.9361397N, 15.2397000E

na k�?ižovatce za Mezholezy, kdy jste jeli dál k Velkému rybníku, pojedete sm�?r Bylany, zde na první k�?ižovatce uhnete doprav, dojedete k Archeologickému výzkumu a p�?ed ním stojí kapli�?ka ....

7. sv. Vojt�?ch - 49.9446328N, 15.2321028E 

v Bylanech neuhnete doprava k Archeologům, ale pojedete dál sm�?r P�?ítoky, po pravé stran�? bude rybník s odbo�?kou  do Bylan*Markovi�?ek a vlevo sm�?r zp�?t Miskovice, tu minete , ale další odbo�?ka vlevo vede k Vojt�?chovi, pramen je již z dálky vid�?t, hledejte letos pod lipami...

8. P�?ítoky - 49.9530878N, 15.2319217E

můžete se vydat od zmrzliny po Ho�?anské silnici a dole uhnout sm�?r P�?ítoky, které projedete, po pravé stran�? bude obchůdek Kávy U Michala , pod ním zahnete doprava, po levé ruce bude bývalé h�?išt�?, jedete dál, cesta vlevo vede k poslednímu domu, kde se kdysi vyráb�?ly cihly, dům poznáte ptáv�? podle zajímavého původního plotu z vypálených cihlových trubek, vy ale pojedete po asfaltce dál, po pravé ruce budou t�?ešn�?, na konci již višn�? a u poslední hledejte, cesta vede pouze k "hnoji" musíte se vrátit ....

nebo z opa�?né strany z hlavní silnice od Kutné Hory uhnete doprava do centra a u obchůdku Almara uhnete doleva ...

9. Kuklík - 49.9644492N, 15.2517486E

z P�?ítoky se vydáte po silnici sm�?r Ho�?any, hned za obcí uhnete topolovou alejí, p�?ijedete nad Sklená�?ův dolík a rybní�?ek Nebesá�?ek, uhnete doleva, dojedete k soše sv. Jana Nepomuckého (p�?ed lety mu byla uražena p�?i bou�?ce hlava a b�?žn�? se tu �?íká  u Bezhlavého Jana) , u sochy pojedete doprava po žluté turistické zna�?ce, té se budete držet, po levé stran�? se vám ukáže výhled na Kolín , Vysokou a celé okolí a je tu vybudován od M�?stských lesů a rybníků altán ...

10. Ho�?any - 49.9716808N, 15.2385306E

 od zmrzliny se vydáte po Ho�?anské silnici až do Ho�?an, nebo můžete pokra�?ovat od P�?ítoky sm�?r Ho�?any. Na za�?átku Ho�?an u sochy sv.Vojt�?cha koukejte po stromech ...

11. Obora - 49.9588169N, 15.2038550E

od zmrzliny pojedete po Ho�?anské silnici, hned za obcí uhnete první odbo�?kou vlevo, po asfaltové silnici p�?ijedete na první k�?ižovatku, na které uhnete vpravo sm�?r �?ervené Pe�?ky. Po pravé stran�? budete mít Propasti, k t�?m se vydáte p�?íšt�?, vy budete pokra�?ovat dál sm�?rem k bývalému muni�?nímu skladu, tam už bude asfaltovka kon�?it, vy jí stejn�? opustíte a dáte se vlevo k Opatovickému lesu a Obo�?e, hned na za�?átku u smrku hledejte ....

12.Propasti - 49.9545925N, 15.2102494E

od zmrzliny pojedete po Ho�?anské silnici, hned za obcí uhnete první odbo�?kou vlevo, po asfaltové silnici p�?ijedete na první k�?ižovatku, na které uhnete vpravo sm�?r �?ervené Pe�?ky. Po pravé stran�? budete mít Propasti, nebo-li Miskovické pseudozávrty, uhnete doprava biokoridorem k nejv�?tší Propasti (zatím není pose�?eno), p�?ijedete k Propasti, projdete dovnit�? a hned p�?ed první velkou lípou se dáte doleva a hledáte vykotlaný pa�?ez po poraženém stromu ....

13.Miskovice - 49.9479106N, 15.2094342E

od zmrzliny se vydáte na h�?išt�?, projdete ho sm�?rem k d�?tskému h�?išti a tam hledáte ve stromech ....